Підписуйтесь на розсилки від компанії Віконда

Нові можливості простору
Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Голуб Сергій Сергійович
(надалі іменується «Виконавець»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 2 227 000 0000 063375 від 30.08.2016р., з однієї сторони, публікує Публічну оферту про надання послуг дистанційним способом.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб (далі – «Замовник»), укласти з Виконавцем договір про надання послуг дистанційним способом (далі — «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовити запропоновані послуги (далі - «Послуги») — оформити заявку на придбання послуг на сторінці інтернет-сайту за будь-яким з посилань: https://academy-unformal.vikonda.ua/,https://academy-official.vikonda.ua/ (надалі — «Інтернет сайт»).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.
2.2. Замовлення послуг через Інтернет сайт означає, що Замовник згоден з усіма умовами цієї Оферти.
2.3. Виконавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Замовників.
2.4. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сторінці Інтернет сайту.
2.5. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника. Виконавець надає Замовнику повну і достовірну інформацію про послуги.

3. ЦІНА ПОСЛУГ
3.1. Ціна на послуги встановлюється на власний розсуд Виконавця і зазначається на сторінці Інтернет-сайту.
3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Послуг.
3.3. У разі зміни ціни на замовлені Послуги Виконавець зобов'язується проінформувати потенційних Замовників про зміну ціни на Послуги на сторінці Інтернет сайту.
3.4. Замовник має право підтвердити або анулювати Замовлення про надання послуг, якщо ціна змінена Виконавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Виконавцем ціни на оплачені Замовником Послуги не допускається.
3.6. Зобов'язання Замовника по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця, що знаходиться в особистому електронному кабінеті останнього.
3.7. Розрахунки між Замовником і Виконавцем за Послуги здійснюються з використанням системи розрахунків сервісу «LIQPAY».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Послуг здійснюється Замовником на сторінці Інтернет сайту.
4.2. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при реєстрації на Інтернет сайті.
4.3. Рішення про замовлення Послуг через Інтернет сайт Замовник приймає на власний розсуд, на основі інформації, наданої йому Виконавцем. Інформація про Послуги доводиться до відома Замовника у вигляді інформації на сторінках інтернет сайтів https://academy-unformal.vikonda.ua/, https://academy-official.vikonda.ua/. Виконавець несе відповідальність за достовірність інформації про Послуги, наданої Замовнику.
4.4. Ухвалення Замовником умов цієї Оферти (акцепт) здійснюється за допомогою натискання Замовником кнопки «Оплата» на Інтернет сайті та виконання подальших інструкцій з оплати Послуги.
Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівнозначний укладенню з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг, згідно з обраним переліком Послуг.
4.5. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.
4.6. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Інтернет сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

1) Заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Інтернет сайті;
2) Здійснення оплати Замовником Послуг Виконавця згідно цін, зазначених на Інтернет сайті;
3) Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що він ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.7. Договір про надання послуг дистанційним способом між Виконавцем і Замовником вважається укладеним з моменту проведення оплати Послуги через сервіс «LIQPAY».

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Виконавець здійснює надання Послуг шляхом надання доступу до відеокурсу.
5.2. Надання Послуг здійснюється впродовж 1 (одного) робочого дня з дня надходження оплати за Послуги.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за прострочку виконання зобов'язань з надання Послуг у випадку, якщо Замовник надав Виконавцю невірну інформацію про себе.

6. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
6.1. Сторони визнають, що вся інформація, яка прямо або опосередковано стосується даного Договору, так само як і інформація про діяльність кожної із Сторін та про діяльність будь-якої третьої сторони, яка має відношення до Сторін, яка не є загальнодоступною і яка стала відомою Сторонам в результаті укладення та/або виконання даного Договору, вважається конфіденційною. Крім того, для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому або у певній формі і сукупності її складових, є невідомою та легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з даним видом інформації, у зв'язку з цим має комерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів, які вживаються Сторонами відносно охорони її секретності.
6.2. Якщо Сторони не домовились про інше, то вони зобов'язуються не розголошувати та не розкривати конфіденційну інформацію третім особам та не використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж в цілях належного виконання цього Договору, як протягом строку його дії, так і після його припинення.
6.3. Сторони зобов'язуються протягом строку дії цього Договору, а також протягом 3 (трьох) років після закінчення строку його дії, ні за яких обставин не розголошувати конфіденційну інформацію, і забезпечувати її захист. Конфіденційна інформація може бути розкрита Стороною на підставі законної вимоги органу державної влади або рішення суду.
6.4. Сторона, яка порушує умови цього Договору щодо розкриття конфіденційної інформації, несе відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України, а також зобов'язана відшкодувати збитки, що були завдані внаслідок розкриття конфіденційної інформації.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Публічна оферта починає діяти з моменту розміщення на Інтернет сайті і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.
7.2. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Інтернет сайті. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Голуб Сергій Сергійович

50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Орловська , буд. 7
ІПН 3398908636
р/р UA253052990000026003010405424 у
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ФОП /С.С. Голуб/